Monday, January 15, 2018

Diagnostyka w zarządzaniu informacją

Sapa, Remigiusz red. (2017). Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695
  
W tym m.in.:

Thursday, March 2, 2017

Eugene Garfield (1925-2017)

Zmarł Eugene Garfield, jeden z ojców założycieli nowoczesnej informatologii i zarządzania informacją, twórca indeksu cytowań, pionier bibliometrii i naukometrii.
https://www.asist.org/news/eugene-garfield-phd-memoriam-1925-2017/ 

Wednesday, February 15, 2017

Metodologia i metody informatologii (nauki o informacji) - polskie publikacje

Polskie publikacje „ogólnometodologiczne” z zakresu informatologii
 1. Cisek, Sabina (2009). Metodologia badań użytkowników informacji w XXI wieku w świetle anglojęzycznej literatury przedmiotuPraktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 4, s. 3-11. (Pełny tekst http://www.ptin.org.pl/, zakładka PTINT)
 2. Krochmalska, Jadwiga (2004). Przegląd publikacji na temat metod badań stosowanych w nauce o książce, bibliotece i informacji naukowej (w kontekście ostatniej książki Jerzego Ratajewskiego). W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 95-116. 
 3. Ratajewski, Jerzy (1994). Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
 4. Sapa, Remigusz (2009). Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 5. Sapa, Remigiusz (2016). Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją. ZIN – Studia informacyjne, t. 54, nr 1, s. 7-20. 
 6. Stefaniak, Barbara; Skalska-Zlat, Marta; Cisek, Sabina (2016). Metody badań w nauce o informacji (informatologii). W: Babik, Wiesław red. Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 89-122. 
 7. Szwalbe, Jerzy (1982). Badania potrzeb użytkowników informacji. Zarys problematyki i metodyki badań. Warszawa: IINTE. 
 8. Ścibor, Eugeniusz (1976). Przegląd metod badawczych stosowanych w nauce o informacji. W: Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej. Pod red. Stanisława Kubiaka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s. 97-101.
Publikacje dotyczące paradygmatów i strategii badawczych
 1. Cisek, Sabina (2002). Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków: Wydawnictwo UJ. 
 2. Cisek, Sabina (2013). Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty. Przegląd Biblioteczny t. 81, z. 3, s. 299-310. 
 3. Cisek, Sabina (2010). Metodologia mieszana w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa. W: Kocójowa, Maria (red.). Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21. wieku. [CD-ROM]. Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. 
Publikacje i prezentacje dotyczące poszczególnych metod i technik badawczych
 1. Cisek, Sabina (2014). Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii. W: Sosińska-Kalata, Barbara red. Nauka o informacji w okresie zmian. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 79-88. 
 2. Cisek, Sabina (2008). Badanie zachowań informacyjnych użytkowników bibliotek: metodologia Sense-Making [Research on Information Behavior of Library Users: Sense-Making Methodology]. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. [CD-ROM]. Kraków: Instytut INiB UJ. 
 3. Cisek, Sabina (2017). Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy – technika incydentów krytycznych. W: Sapa, Remigiusz red. (2017). Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.s. 129-141.
 4. Cisek, Sabina (2016). Fenomenografia w badaniach informatologicznych w XXI wieku
 5. Cisek, Sabina (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny, R. 78 nr 3, s. 273-284.
 6. Cisek, Sabina (2009). Metoda delficka w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa w XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1 (93), s. 25-32. 
 7. Cisek, Sabina (2015). Metoda zdarzeń krytycznych w informatologicznych badaniach zachowań informacyjnych w XXI wieku
 8. Cisek, Sabina (2015). Technika zdarzen krytycznych w badaniach Information Literacy w XXI wieku.
 9. Cisek, Sabina (2007). Teoria ugruntowana w nauce o informacji – wybrane aspekty. W: Próchnicka, Maria; Korycińska-Huras, Agnieszka (red.). Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni dziejów. Kraków: Wydaw. UJ, s. 233-239. 
 10. Cisek, Sabina; Próchnicka, Maria (2011). Metoda studium przypadku (case study) w badaniach kultury informacyjnej (Information Literacy) na przykładzie projektu EMPATIC
 11. Głowacka, Ewa (1986). Metoda "case study" w badaniach i dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny, z. 1, s. 25-32. 
 12. Mauer-Górska, Barbara (2007). Evidence-based: nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych. Przegląd Biblioteczny, z. 2, s. 261-270.
 13. Sapa, Remigiusz (2005). Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków: Wydaw. UJ, zwłaszcza Rozdział 2: Metoda benchmarkingu, s. 37-53. 
 14. Sapa, Remigiusz (2016). Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). W: Cisek, Sabina red. Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. ISBN 978-83-943816-4-6.
 15. Stefaniak, Barbara; Skalska-Zlat, Marta (2016). Metody ilościowe. W: Babik, Wiesław red. Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 90-117 (podrozdział 4.1).
 16. Wilson, Tom D. (1982). Nowy paradygmat badań w dziedzinie informacji naukowej: badanie przez działanie. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1 (40), s. 57-74. 
 17. Wiorogórska, Zuzanna (2012). Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny, R. 80, z. 1, s. 47-57.